Voor wie?

 

Regio
Ons werkgebied is Oosterhout en omgeving (in een straal van ongeveer 30 km). Daartoe behoren de gemeenten Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg en Drimmelen, inclusief de toebehorende kernen. Er wordt niet geselecteerd op nationaliteit, leeftijd, geloof of cultuur.

Aanmelding en beoordeling
De deelnemers kunnen zich zelf aanmelden of worden aangemeld via tussenpersonen zoals kerken, maatschappelijk werk etc. Onderstaande bewijsstukken (A/B/C) dienen altijd als hardcopy meegenomen te worden door degene die zich wil inschrijven. Gedurende het intake- of voortgangsgesprek dienen deze bewijsstukken ter tafel te komen. Deze vormen de basis voor elke ondersteuning. Aanmeldingen waarbij de gevraagde bewijsstukken per mail aangeleverd zijn, worden niet in behandeling genomen. Een vrijwilliger van de Goederenbank zal een kennismakingsgesprek voeren met de betrokkene. Wij verwachten in dat gesprek openheid over de financiële situatie waarin de deelnemer verkeert en over de verwachtingen voor de nabije toekomst. Samen wordt bekeken wat voor soort hulp passend is en of de Goederenbank daar in kan voorzien.

 

Let wel: De aanvrager dient zich persoonlijk gedurende de openingstijden te melden met hardcopies van de gevraagde stukken. Dus s.v.p NIET per mail toezenden


Duur van de hulpverlening
De duur van de hulpverlening is variabel. Het is de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er wordt samen naar gestreefd dat er een snelle en gedegen oplossing voor de noodsituatie komt. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij bereid is op een willekeurig moment opnieuw inzage te geven in zijn persoonlijke situatie om te kunnen beoordelen of de hulp nog gepast is.

Privacy
Er wordt met zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Goederenbank De Baronie en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is verbindt zich hieraan.

Financiële voorwaarden
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Goederenbank De Baronie uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Wanneer het besteedbare inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket.

 

In de berekening hanteren we een basisbedrag van € 120,- per huishouden per maand. Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.). De norm per persoon is € 80,-

 

Kinderen Alleenstaande Echtpaar
0 € 215 € 300
1 € 300 € 385
2 € 385 € 470
3 € 470 € 555
4 € 555 € 640
5 € 640 € 725

 

Aanvraag voor hulp

Bij een aanvraag voor hulp dienen kopieen van de volgende zaken overlegd te worden:

 

A. Kopieën van bankafschriften van de laatste 3 maanden

 

B. Kopieën van bewijsstukken van inkomsten en vaste lasten (zoals hieronder beschreven)

 1. Kopie loonstrook / specificatie uitkering / inkomen over de laatste maand
 2. Kopie heffingskorting
 3. Kopie huurtoeslag
 4. Kopie zorgtoeslag
 5. Kopie kindgebondenbudget
 6. Kopie kinderopvangtoeslag
 7. Kopie kosten Huur / Hypotheek
 8. Kopie kosten Gas
 9. Kopie kosten Electriciteit
 10. Kopie kosten voor de Ziektekosten verzekering
 11. Kopie kosten voor Andere verzekeringen
 12. Kopie kosten Telefoon
 13. Kopie kosten Gemeentelijke belastingen
 14. Kopie kosten Kabel
 15. Kopie kosten Water
 16. Kopie overzicht van schulden + aflossing per maand
 17. Andere relevante informatie

 

C. Wanneer je geld beheert beheert wordt door de Stadsbank, volstaat het overleggen van de maandoverzichten van de laatste 3 maanden

 

D. Opmerking #1: Bovenstaande bewijsstukken (A/B/C) dienen altijd als hardcopy meegenomen te worden door degene die zich wil inschrijven. Deze bewijsstukken vormen de basis voor het intake- of voortgangsgesprek. Aanmeldingen waarbij de gevraagde bewijsstukken per mail aangeleverd zijn, worden niet in behandeling genomen 

 

Opmerking #2: Na beoordeling van de stukken wordt een gesprek ingepland. Hierin wordt de toekenning van een voedselpakket bepaald

 

Opmerking #3: Wanneer betrokkene na toekenning van een voedselpakket (zonder opgaaf van redenen) 3 weken zijn/haar voedselpakket NIET komt ophalen, wordt hij/zij uitgeschreven

 

Opmerking #4: Inschrijving vind alleen plaats op basis van GOED GEDRAG. Bij vaststellig van NIET GOED GEDRAG wordt betrokkene uitgeschreven

 

Opmerking #5: Van de deelnemers wordt verwacht dat ze er alles aan doen om na een periode van hulp weer op eigen benen kunnen staan. Daarom stopt de verstrekking van voedselpakketten na een periode van maximaal 3 jaar.

Copyright © 2014 De Baronie